top of page

MGA SERBISYONG KWARTO NG KALUSUGAN

Kung ang iyong anak ay nagkasakit o nasugatan sa paaralan, ang agarang pangunang lunas na pangangalaga ay ibibigay at ikaw ay aabisuhan sa pamamagitan ng telepono kung sakaling magkaroon ng emergency. Mangyaring idirekta ang lahat ng alalahanin sa kalusugan sa School Health Aide sa 808.733.4750

MAG-AARAL
KALUSUGAN
RECORD

MALUSOG
MERYenda
PATAKARAN

HILING KAY
TINDAHAN
EMERGENCY
MGA GAMOT

bottom of page